كارنامه نهايي پنجمین آزمون آزمايشي ۳+۲ (جامع سوم)در سايت قرار گرفت:دريافت كارنامه، توضيحات كارنامه صادر شده، كارنامه رتبه هاي برتر، جدول ميانگين ودرصدهاي ۵ رتبه برتر آزمون

برگزاري پنجمین مرحله آزمون هاي آزمايشي كارشناسي ارشد 1402-1403 بيشترين جامعه آماري، بالاترين كيفيت و برترين خدمات در اتحاد قويترين مراكز تخصصي...

ادامه خواندن

كارنامه نهايي چهارمین آزمون آزمايشي ۳+۲ (جامع دوم)در سايت قرار گرفت:دريافت كارنامه، توضيحات كارنامه صادر شده، كارنامه رتبه هاي برتر، جدول ميانگين ودرصدهاي ۵ رتبه برتر آزمون

برگزاري چهارمین مرحله آزمون هاي آزمايشي كارشناسي ارشد 1402-1403 بيشترين جامعه آماري، بالاترين كيفيت و برترين خدمات در اتحاد قويترين مراكز تخصصي...

ادامه خواندن

كارنامه نهايي سومین آزمون آزمايشي ۳+۲ (جامع اول)در سايت قرار گرفت:دريافت كارنامه، توضيحات كارنامه صادر شده، كارنامه رتبه هاي برتر، جدول ميانگين ودرصدهاي ۵ رتبه برتر آزمون

برگزاري سومین مرحله آزمون هاي آزمايشي كارشناسي ارشد 1402-1403 بيشترين جامعه آماري، بالاترين كيفيت و برترين خدمات در اتحاد قويترين مراكز تخصصي...

ادامه خواندن

كارنامه نهايي دومین آزمون آزمايشي 3+2 (50% دوم)در سايت قرار گرفت:دريافت كارنامه، توضيحات كارنامه صادر شده، كارنامه رتبه هاي برتر، جدول ميانگين ودرصدهاي 5 رتبه برتر آزمون كارنامه نهايي دومین آزمون آزمايشي 3+2 در سايت قرار گرفت ادامه …

برگزاري دومین مرحله آزمون هاي آزمايشي كارشناسي ارشد 1403-1402 بيشترين جامعه آماري، بالاترين كيفيت و برترين خدمات در اتحاد قويترين مراكز تخصصي...

ادامه خواندن

كارنامه نهايي اولین آزمون آزمايشي 3+2 (50% اول)در سايت قرار گرفت:دريافت كارنامه، توضيحات كارنامه صادر شده، كارنامه رتبه هاي برتر، جدول ميانگين ودرصدهاي 5 رتبه برتر آزمون كارنامه نهايي اولين آزمون آزمايشي 3+2 در سايت قرار گرفت:دريافت كارنامه، توضيحات كارنامه صادر شده، كارنامه رتبه هاي برتر، جدول ميانگين و درصدهاي 5 رتبه برتر آزمون ادامه …

برگزاري اولين مرحله آزمون هاي آزمايشي كارشناسي ارشد 1403-1402 بيشترين جامعه آماري، بالاترين كيفيت و برترين خدمات در اتحاد قويترين مراكز تخصصي...

ادامه خواندن